| Graduate Faculty of Technology and Environment

received_2200817696602365

ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
Master of Science (Technology and Environmental Management)
ชื่อย่อ : วท.ม.(เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
M.Sc. (Technology and Environmental Management)
ปรัชญา Philosophy:
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มีความรอบรู้และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีต่างๆในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว เชิงบูรณาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ Goals:
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถบูรณาการเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญา มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างองค์ความรู้ใหม่และนำผลการวิจัยมาพัฒนาทรัพยากรในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความต้องการ และสภาพที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างชาญฉลาด

4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนหลักธรรมาภิบาล

จุดเด่น
เน้นความรอบรู้และทักษะในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ เชิงบูรณาการ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมฝั่งทะเลอันดามันอย่างยั่งยืน
มีความร่วมมือทางวิชาการกับ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน (PMBC) และศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน (ANED)
รูปแบบการศึกษา
หลักสูตรนี้เน้นที่การทำวิทยานิพนธ์โครงการวิจัยต่างๆ โดยรูปแบบการศึกษาและทำวิทยานิพนธ์สามารถแบ่งได้ 2 แบบคือ
แบบ ก 1 เน้นการทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว แต่อาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต
แบบ ก 2 เป็นการเรียนวิชาบรรยายต่างๆ ร่วมกับการทำวิทยานิพนธ์โดยทั้ง 2 แบบการศึกษา สามารถเลือกเรียนและทำวิทยานิพนธ์ได้ 2 กลุ่มรายวิชา ได้แก่1. กลุ่มวิชาด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ้งจำแนกเป็น 3 แขนงวิชา ได้แก่
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรชายฝั่งและการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน2. กลุ่มวิชาด้านภูมิสารสนเทศ (เน้นด้าน Remote Sensing)
ตารางแสดงหน่วยกิจที่ต้องลงทะเบียนในแต่ละแบบการศึกษา
ประเภทวิชา แผน ก ( จำนวนหน่วยกิต )
แบบ ก 1 แบบ ก 2
1. หมวดวิชาบังคับ - 12
2. หมวดวิชาเลือก - 6
3. หมวดวิทยานิพนธ์ 36 18
รวมไม่น้อยกว่า 36 36

 

ช่วงเวลาที่เปิดสอน หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนในวัน เสาร์และอาทิตย์

 

รายละเอียด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษา แบบ ก 1

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
1.2  มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาที่จะทำวิจัย ไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือ
1.3 มีคุณสมบัติเหมาะสมตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 

2. สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษา แบบ ก 2

2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 (สำหรับกลุ่มวิชาด้านภูมิสารสนเทศจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง) หรือ
2.2  มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาในหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา/หน่วยงาน หรือ
2.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 

3. คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

หลักฐาน

1. หนังสือรับรองการศึกษา และคุณสมบัติประจำตัว (Recommendation Letters) จากอาจารย์ผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชาจำนวน 2 ชุด
2. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1.2 หรือ 2.2)
3. หนังสือแสดงจุดมุ่งหมายของการศึกษาต่อ (Statement of Purpose) ความยามประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4
4. โึีครงการวิจัยแบบย่อ (Concept Paper) สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก1

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ใช้ ระบบเหมาจ่าย 32,000 บาทต่อภาคการศึกษา ทุกแบบการศึกษาและทุกกลุ่มรายวิชา ซึ่งนักศึกษาสามารถเพิ่มและลดรายวิชาได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

ทุนการศึกษา

1. ทุนอุดหนุนการวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย
2. ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย
3. ทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์